پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1233)

فصل پنجم5-1- مقدمه5-2- مشخصات داستانهای موردبررس5-3-خلاصه ای از داستانها 5-3-1شازده احتجاب5-3-2چراغها را من خاموش می کنم5-3-3نام ها و سایه ها 5-3-4-رمان سووشون:گفتارزنان و مردان در ادبیات داستانی -4-1-دشواژه یا تابوهای زبانی داستان شازده احتجاب5-4-3-سوو شون-چراغها Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1232)

15-1) آثار مختلف آندروژن ها……………………………………………………………………………………………………………………….1916-1)تجزیه و دفع تستسترون………………………………………………………………………………………………………………………….2017-1) -فعالیت های بیولوژیکی در تولید مثل……………………………………………………………………………………………………2118-1) سیکل استروس……………………………………………………………………………………………………………………………………2119-1) اوولاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………2120-1)حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2221-1) دوره حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….2222-1) سیکلوسپورین………………………………………………………………………………………………………………………………………2223-1)تاریخچه وساختمان شیمیایی سیکلوسپورین- آ………………………………………………………………………………………….2224-1) مکانیسم عمل سیکلوسپورینآ در بدن………………………………………………………………………………………………………2425-1)کاربرد های بالینی و عوارض…………………………………………………………………………………………………………………..2526-1) استرس اکسیداتیو Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1231)

1-6- فرضیه های تحقیق 61-7-1- تعاریف مفهومی 61-7-2- تعاریف عملیاتی 71-8- قلمروتحقیق71-8- قلمرو تحقیق81-8-1- قلمرو موضوعی81-8-2- قلمرو مکانی 81-8-3- قلمرو زمانی8فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- مقدمه 102-2- مبانی نظری 102-2- 1- کلیات هوش فرهنگی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1230)

4.دیابت ملیتوس حاملگی. دیابت ملیتوس حاملگی. ممکن است طی حاملگی، عدم تحمل گلوکز رخ دهد. مقاومت به انسولین در نتیجه تغییرات متابولیک اواخر حاملگی، نیاز به انسولین را افزایش داده ومی‌تواند به اختلال تحمل گلوکز Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3180)

قسمت دوم : تحلیل داده ها75فصل چهارم: بحث بحث………………………………………………………………………………………………………………………………81فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاداتنتیجه گیری و پیشنهادات 87منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….88Abstract98فهرست جداولجدولعنوانصفحه1-2 مواد مورد استفاده در تحقیق582-2دستگاههای مورد استفاده در تحقیق591-3شاخص های میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3142)

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….423-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42فصل چهارم : نتایج و بحث 4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43 4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46 4-3 بررسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (3141)

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….423-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42فصل چهارم : نتایج و بحث 4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43 4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46 4-3 بررسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3140)

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….423-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42فصل چهارم : نتایج و بحث 4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43 4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46 4-3 بررسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3139)

3-19-1-آبسیزیک اسید1520-1-سایر تنظیم کننده های رشد 1521-1-کند کننده‌های رشد1522-1-نحوه فعالیت کند کننده های رشد1623-1-سایر ترکیبات افزایش‌دهنده طول عمر1624-1-کیفیت آب1625-1-رو ش های مختلف تیمار پس از برداشت گل های بریده 161-25-1-مقاوم کردن یا سازگار کردن 162-25-1-اشباع‌کردن173-25-1-آغشته Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3138)

1-9-2 نقشه‏ی ژنوم بیماری‏ها261-9-3 تعیین هویت افراد استفاده کننده از سرنگ مشترک261-9-4 تشخیص کلون‏های موفق261-9-5 بررسی و نظارت روی پیوند عضو261-9-6 تشخیص کایمرهای ژنتیکی261-9-7 مشخص نمودن خطوط سلولی271-9-8 تشخیص تومورهای سرطانی271-10 روش‏های کلی شناسایی هویت Read more…

By 92, ago