2-8-1-10-ساختن محصولات فلزی و آلیاژ:27
2-8-1-11-قلم زنی، مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها:27
2-8-1-12-سنگ تراشی و حکاکی روی سنگ:27
2-8-1-13-خراطی چوب:27
2-8-1-14-ریزه کاری و نازک کاری چوب:28
2-8-1-15-منبت کاری، کنده کاری و مشبک کاری چوب:28
2-8-1-16-حصیربافی:28
2-8-1-17-خاتم سازی:28
2-8-1-18-معرق کاری:28
2-8-1-19-کاشی سازی:29
2-8-1-20-ملیله کاری:29
2-8-1-21-مینا کاری:29
2-8-1-22-ساخت اشیاء مستظرفه هنری:29
2-8-1-23-ساخت زینت آلات:29
2-8-1-24-ساخت سایر فرآورده های دستی:29

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-9- صنایع دستی وگردشگری30
2-9-1- تاثیر صنایع دستی در گردشگری30
2-9-1-1 -تاثیرگردشگری برصنایع دستی30
2-10- پیشینه تحقیق32
فصل سوم (روش اجرای تحقیق)36
3-1-روش تحقیق ومراحل آن37
3-1-1- روش تحقیق37
3-1-2- مراحل تحقیق37
3-1-2-1- مرحله گردآوری اطلاعات:37
3-1-2-2-مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات:37
3-1-2-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:37
3-1-2-4- جامعه آماری ،حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق:37
3-2- ویژگی های طبیعی38
3-2-1- محدوده مورد مطالعه38
3-2-2 – توپوگرافی38
3-2-3- اقلیم39
3-2-3-1- بارش39
3-2-3-2- دما40
3-2-3-3- رطوبت41
3-3-منابع آب43
3-3- 1-منابع آب سطحی43
3- 3-2-منابع آبهای زیرزمینی43
3-4- پوشش گیاهی43
3- 5- ویژگی های انسانی44
3-5-1-ویژگی های جمعیتی واجتماعی44
3-5-1-1- تعداد،توزیع وتراکم جمعیت44
3-5-1-2- تعداد و بعد خانوار46
3-5-1-3- ساخت جنسی وسنی جمعیت46
3-5-1-4- وضعیت سواد47
3-6-ویژگی فرهنگی47
3-6-1-زبان ومذهب47
3-7- ویژگی های اقتصادی47
3-7-1- کشاورزی48
3-7-2- زراعت وباغداری48
3-7-3- صنعت ومعدن48
3-8- ویژگی های کالبدی49
3-8-1- خدمات49
3-8-2 -شبکه راهها:50
فصل چهارم(یافته های تحقیق)51
4-1- گردشگری در شهرستان قزوین52
4-2- جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین53
1-2-4-جاذبه های طبیعی53
4-2-1-1 دریاچه اوان:53
4-2-2- جاذبه های انسانی54
4-2-2-1 بقعه متبرک شاهزاده حسین:55
4-2-2-2 خانه امینی ها:55
4-2-3- جاذبه های تاریخی وفرهنگی:57
4-2-3-1 مجموعه سعدالسلطنه:57
4-2-3-2 قلعه الموت:57
4-3- تحلیل وضع موجود صنایع دستی شهرستان قزوین59
4-4-صنایع دستی شهرستان قزوین60
4-4-1- خوشنویسی63
4-4-2موج بافی63
4-4-3 نم نم دوزی:64
4-4-4 -گلیم بافی64
4-4-5 – پن بافی65
4-4-6-نگار گری66
4-4-7- سرمه دوزی67
4-4-8- مسگری68
4-4-9-نقاشی و تذهیب68
4-4-10- گره چینی69
4-4-11-شیرینی های سنتی قزوین70
4-4-12غذا های سنتی قزوین70
4-5- رشته های صنایع دستی فعال در شهرستان قزوین71
4-6- یافته های میدانی تحقیق71
4-6-1-ویژگیهای فردی وعمومی پاسخگویان71
4-6-1-1- جنس71
4-6-1-2- سن72
4-6-1-3- سواد73
4-6-2- صنایع دستی وتوسعه گردشگری ازدیدگاه گردشگران74
4-6-2-1- آشنایی با جاذبه های گردشگری قزوین74
4-6-2-2 علاقمندی برای مسافرت مجدد به شهرستان قزوین75
4-6-2-3 عوامل موثردرانگیزش گردشگران برای انتخاب شهرستان قزوین بعنوان مقصد گردشگری76
4-6-2-4 تاثیرگذاری تنوع صنایع دستی برتمایل گردشگران به مسافرت مجدد78
4-6-2-5 تاثیرتنوع صنایع دستی در انگیزه خرید79
4-6-2-6:میزان تبلیغات درموردمعرفی صنایع دستی80
4-6-2-7: تبلیغات وفروش صنایع دستی81
4-6-2-8: علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ومحلی به جای صنایع دستی خارجی82
4-6- 2-9- علاقمندی گردشگران به خرید صنایع دستی قزوین بعنوان سوغات وهدیه83
4-6-2-10- علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ازمناطق گردشگری شهرستان قزوین84
4-6-2-11- هزینه کردگردشگران برای خریدصنایع دستی85
4-6-2-12- صنایع دستی وتوسعه گردشگری86
4-6-2-13- صنایع دستی خریداری شده گردشگران درهنگام سفر به این شهرستان88
4-6-2-14- نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری89
4-6-2-15- نمایشگاههای بومی ومنطقه ای صنایع دستی وجذب گردشگران90
4-6-2-16- کیفیت وزیبایی ظاهری صنایع دستی و توسعه گردشگری91
4-6-2-17- نقش فرهنگی صنایع دستی درتوسعه گردشگری92
4-6-2-18- انواع صنایع دستی مورد تقاضای گردشگران93
4-6-2-19-انواع صنایع دستی موردپسندگردشگران94
4-6-2-20- راهکارهای گردشگران برای توسعه گردشگری شهرستان قزوین95
4-7-یافته های تحلیلی95
4-7-1-ترکیب مسئولین برحسب جنس95
4-7-2-ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات96
4-7-3-میزان شناخت وآگاهی مسئولین ازصنایع دستی شهرستان قزوین97
4-7-4-اقدامات انجام شده برای معرفی صنایع دستی شهرستان قزوین97
4-7-5- فعالیتهای مسئولین صنایع دستی برای شناخت ومعرفی صنایع دستی قزوین98
4-7-6-وجودقابلیتهاومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی شهرستان قزوین99
4-7-7-قابلیتهای هنری ومهارتهای لازم موجوددرشهرستان جهت رونق صنایع دستی100
4-7-8- وجود نیروی ماهر ومتخصص برای تولیدصنایع دستی درشهرستان قزوین101
4-7-9-نقش نیروی ماهرومتخصص در زمینه تولیدصنایع دستی شهرستان قزوین101
4-7-10-وضیعت تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش گردشگری102
4-7-11-تاثیرحضورگردشگران دررونق صنایع دستی شهرستان قزوین104
4-7-12- آموزش افرادبومی برای معرفی وتوسعه صنایع دستی شهرستان قزوین105

4-7-13-نقش صنایع دستی دراشتغالزایی وجذب گردشگر106
4-7-14- نمایشگاهها،فروشگاههاوجشنواره های صنایع دستی درمناطق گردشگری و فروش صنایع دستی وجذب گردشگر107
4-7-15- ارائه تسهیلات وتوسعه بخش صنایع دستی109
4-7-16-پررونق ترین صنایع دستی شهرستان قروین از نگاه مسئولین110
4-7-17-روند تغییر وضعیت تولید وعرضه صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته111
4-7-18-روندتغییرتنوع تولیدات صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته112
4-7-19-راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان قزوین113
4-7-20-تاثیررشدوشکوفایی صنایع دستی شهرستان قزوین برسطح درآمد مردم114
فصل پنجم (بحث/نتیجه گیری/پیشنهادها)115
5-1- بحث116
5-2- نتیجه گیری116
5-2-1- آزمون فرضیه ها117
5-3- پیشنهادها119
منابع ومآخذ120
پیوست120
جدول3-1:متوسط بارندگی سالانه شهرستان قزوین سال1390(میلی متر)40
جدول3-2:متوسط دمای ماهیانه ایستگاه قزوین سال1390(درجه سانتیگراد)41
جدول3-3:متوسط رطوبت نسبی ماهیانه ایستگاه قزوین سال1381(درصد)42
جدول3-4:روند تغییرات جمعیت شهرستان قزوین از 1355تا139045
جدول3-5:تعدادوبعدخانوارشهرستان قزوین(سال1390)46
جدول3-6: ساخت جنسی جمعیت شهرستان قزوین(1385)46
جدول3-7:ساخت سنی جمعیت شهرستان قزوین(سال1390)46
جدول3-8:تعدادکارگاههای شهرستان قزوین(سال1381)49
جدول3-9:تعدادونوع خدمات شهرستان قزوین(سال1391)49
جدول3-10:طبقه بندی راههای شهرستان قزوین(سال1390)50
جدول4-1:رشته های صنایع دستی فعال71
جدول42- -ترکیب پاسخ دهندگان برحسب جنس72
جدول4-3- ترکیب پاسخگویان برحسب سن73
جدول4-4-ترکیب پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات73
جدول4-5-آشنایی گردشگران باشهرستان قزوین75
جدول4-6- میزان علاقمندی گردشکران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوین76
جدول4-7- عوامل موثر درانتخاب قزوین بعنوان مقصدگردشگری77
جدول4-8- تاثیرتنوع صنایع دستی درمسافرت مجدد78
جدول4-9- تاثیرتنوع صنایع دستی درانگیزه خرید79
جدول 4-10- نقش تبلیغات درمعرفی صنایع دستی80
جدول4-11- نقش تبلیغات در فروش صنایع دستی شهرستان قزوین81
جدول4-12- میزان علاقمندی به خریدصنایع دستی محلی به جای خارجی82
جدول4-13- میزان علاقمندی گردشگران به خریدصنایع دستی بعنوان سوغات84
جدول4-14- تمایل گردشگران برای خریدصنایع دستی ازمناطق گردشگری الموت شرقی والموت غربی85
جدول4-15- میزان هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی86
جدول4-16- میزان نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری87
جدول4-17- انواع صنایع دستی خریداری شده توسط گردشگران88
جدول4-18- میزان نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری89
جدول4-19- میزان نقش نمایشگاههای بومی ومنطقه ای درجذب گردشگر90
جدول4-20- میزان تاثیرکیفیت وزیبایی صنایع دستی در توسعه گردشگری91
جدول4-21- تامین خواسته های فرهنگی گردشگران ازطریق صنایع دستی قزوین92
جدول4- 22- انواع صنایع دستی موردتقاضای گردشگران93
جدول:4-23- آشنایی گردشگران باانواع صنایع دستی94
جدول4-24:ترکیب مسئولین برحسب جنس95
جدول4-25ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات96
جدول4-26:میزان آشنایی مسئولین شهرستان باصنایع دستی97
جدول4-27:نظرمسئولین درخصوص انجام اقدامات برای معرفی صنایع دستی قزوین98
جدول4-28:میزان تاثیرفعالیتهای مسئولین درشناساندن صنایع دستی قزوین98
جدول4-29:میزان موجودبودن قابلیتها ومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی99
جدول4-30:درجه تاثیرقابلیتهای هنری ومهارتی مردم دررونق صنایع دستی100
جدول4-31:میزان وجودنیروی ماهر درتولید صنایع دستی در قزوین101
جدول4-32:میزان تاثیرنقش مهارت وتخصص برتولیدصنایع دستی102
جدول4-33:وضعیت تمایل مردم به سرمایه گذاری دربخش گردشگری103
جدول4-34:میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی103
جدول4-35:میزان تاثیرحضورگردشگران بررونق صنایع دستی105
جدول4-36:میزان نقش آموزش افرادبومی درمعرفی وتوسعه صنایع دستی106
جدول4-37:میزان تاثیر صنایع دستی دراشتغالزایی107
جدول4-38:میزان تاثیربرگزاری جشنواره بر فروش صنایع دستی108
جدول4-39:تاثیرتسهیلات وتوسعه صنایع دستی109
جدول4-40:میزان تاثیرتسهیلات درتوسعه صنایع دستی109
جدول4-41:صنایع دستی پررونق شهرستان قزوین110
جدول4-42:روندتغییرات وضعیت صنایع دستی111
جدول4-43:روندتغییرتنوع صنایع دستی112
جدول4-44:راهکارهای توسعه گردشگری113
جدول4-45:تاثیررشدصنایع دستی بردرآمد114
جدول5-1:مولفه های مورداستفاده جهت آزمون فرضیه اول118
جدول5-2:مولفه های مورداستفاده جهت آزمون فرضیه دوم119
شکل1-1-نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان قزوین9
شکل3-1: متوسط بارندگی سالانه شهرستان قزوین سال1390(میلی متر)40
شکل3-2:متوسط دمای ماهیانه ایستگاه قزوین سال1390(درجه سانتیگراد)41
شکل3-3:متوسط رطوبت نسبی ماهیانه ایستگاه قزوین سال1381(درصد)42
شکل3-4:روند نرخ رشدجمعیت شهرستان قزوین از1355 تا139045
شکل4-1:جاذبه های طبیعی شهرستان قزوین54
شکل4-2:نمایی از شاهزاده حسین(ع)55
شکل4-3: خانه امینی ها56
شکل4-4-سرای سعدالسلطنه57
شکل4-5-قلعه الموت در شهرستان قزوین59
شکل4-6- نقشه پراکندگی صنایع دستی شهرستان قزوین62
شکل4-7 – بازارچه دائمی صنایع دستی قزوین139362
شکل4-8-خوشنویسی هنرمندان قزوین63
شکل4-9- هنر موج بافی توسط احمد بامشاد139364
شکل4-10- بازارچه دائمی صنایع دستی قزوین 139364
شکل4-11- بازارچه دائمی صنایع دستی 139365
شکل4-12-هنرپن بافی66
شکل4-13-هنرنگارگری66
شکل4-14- بازاچه دائمی صنایع دستی قزوین139367
شکل4-15-بازار قزوین68
شکل4-16-بازارچه دائمی صنایع دستی 139369
شکل4-17-گره چینی حسینیه امینی ها69
شکل4-18-باقلوا70
شکل4-19-قیمه نثار70
شکل4-20 ترکیب پاسخ دهندگان برحسب جنس72
شکل4-21 ترکیب پاسخگویان برحسب سن73
شکل4-22 ترکیب پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات74
شکل4-23 میزان آشنایی گردشگران با شهرستان قزوین75
شکل4-24 میزان علاقمندی گردشگران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوین76
شکل4-25: عوامل موثر درانتخاب قزوین بعنوان مقصدگردشگری77
شکل4-26:تاثیرتنوع صنایع دستی درمسافرت مجدد78
شکل4-27:تاثیرتنوع صنایع دستی درانگیزه خرید79
شکل4-28:نقش تبلیغات درمعرفی صنایع دستی80
شکل4-29:نقش تبلیغات در فروش صنایع دستی شهرستان قزوین81
شکل4-30:میزان علاقمندی به خریدصنایع دستی محلی به جای خارجی83
شکل4-31:میزان علاقمندی گردشگران به خریدصنایع دستی بعنوان سوغات84
شکل4-32:تمایل گردشگران برای خریدصنایع دستی ازمناطق گردشگری الموت شرقی والموت غربی85
شکل4-33:میزان هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی86
شکل4-34:میزان نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری87
شکل4-35:انواع صنایع دستی خریداری شده توسط گردشگران88
شکل 4-36 – میزان نقش صنایع دستی داخلی بجای صنایع دستی خارجی در توسعه گردشگری89
شکل4-37:میزان نقش نمایشگاههای بومی ومنطقه ای درجذب گردشگر90
شکل4-38:میزان تاثیرکیفیت وزیبایی صنایع دستی در توسعه گردشگری91
شکل4-39:تامین خواسته های فرهنگی گردشگران ازطریق صنایع دستی قزوین92
شکل4-40:انواع صنایع دستی موردتقاضای گردشگران93
شکل:4-41:آشنایی گردشگران باانواع صنایع دستی94
شکل4-42:ترکیب مسئولین برحسب جنس96
شکل4-43: ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات96
شکل4-44:میزان آشنایی مسئولین شهرستان باصنایع دستی97
شکل4-45:میزان تاثیرفعالیتهای مسئولین درشناساندن صنایع دستی قزوین99
شکل4-46:میزان موجودبودن قابلیتها ومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی100
شکل4-47:میزان وجودقابلیتهاومهارتهابرای رونق صنایع دسنی101
شکل4-48:میزان تاثیرنقش مهارت وتخصص برتولیدصنایع دستی102
شکل4-49:وضعیت تمایل به سرمایه گذاری103
شکل4-50:میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی104
شکل4-51:میزان تاثیرحضورگردشگران بررونق صنایع دستی105
شکل4-52:میزان نقش آموزش افرادبومی درمعرفی وتوسعه صنایع دستی106
شکل4-53:میزان تاثیر صنایع دستی دراشتغالزایی107
شکل4-54-جشنواره صنایع دستی سرای سعدالسلطنه108
شکل4-55:میزان تاثیربرگزاری جشنواره بر فروش صنایع دستی108
شکل4-56:میزان تاثیرتسهیلات درتوسعه صنایع دستی109
شکل4-57:صنایع دستی پررونق شهرستان قزوین110
شکل4-58:روندتغییرات وضعیت صنایع دستی111
شکل4-59:روندتغییرتنوع صنایع دستی112
شکل4-60:راهکارهای توسعه گردشگری113
شکل4-61:تاثیررشدصنایع دستی بردرآمد114
چکیده:
صنایع دستی تبلورعینی فرهنگ ومظاهرهنری وازنوع هنرهای کاربردی ومردمی به حساب می آید وازآنجا که هرفرآورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی،اجتماعی وفرهنگی محل تولید خود است،می تواند عامل مهمی درشناساندن فرهنگ وتمدن وهمچنین عاملی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی محسوب شود.هدف ازانجام این تحقیق، بررسی نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری می باشد که درشهرستان قزوین انجام شد.روش تحقیق به کاررفته،توصیفی-تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات،اسنادی ومیدانی بوده است.جامعه آماری این تحقیق راگردشگران بازدیدکننده ازشهرستان قزوین درایام تعطیلات نوروز1393وهمچنین مسولین سازمان صنایع دستی قزوین تشکیل می دهند.حجم نمونه بااستفاده ازجدول استاندارد مورگان 384 نفربرای جامعه آماری گردشگران و30 نفربرای جامعه مسولین سازمان صنایع دستی قزوین مشخص گردید.نتایج حاصله ازبررسی نشان می دهدکه حدود95.9 درصدنمونه مورد مطالعه،نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین را زیادوخیلی زیاد می دانند.81.2درصدنیزبرتاثیربالای تنوع صنایع دستی درافزایش تعدادگردشگران شهرستان قزوین صحه می گذارند.
واژگان کلیدی:صنایع دستی،گردشگری،توسعه،قزوین،هنرهای سنتی
مقدمه
امروزه تولیدصنایع دستی که مزین به نقش آثارتاریخی،باستانی ویادمانهای ویژه هرکشوراست دردستورکارصنعتگران جهان قرارداردوتلاش می شود که حتی بخشی ازاین گونه آثارکه ازسنگ،چوب،فلزویابرروی سرامیک وپارچه پدید می آیدباقیمت های ارزان دراختیارگردشگران قرارگیرد.بایدتوجه نمود که تمامی ممالک جهان،اعتقادبه تاثیرمتقابل صنایع دستی وگردشگری دارند.چرا که درعمل وتجربه دریافته اند که هنرهای صناعی یکی ازعوامل بسیارموثردرجلب وجذب گردشگردرتمامی گرایش های ملی،منطقه ای وداخلی است ومتقابلا به این نتیجه هم رسیده اند که صنعت گردشگری می تواند به رشد،توسعه وگسترش صنایع دستی وبهبود کیفیت آن کمک کند.برپایه این اعتقاد وتجربیات حاصله تشکیلات صنایع دستی وگردشگری دربسیاری ازکشورها درهم ادغام ویا دررابطه ای هماهنگ ومنسجم باهم دیده شده اند که خوشبختانه درکشورمانیزگامهائ دراین زمینه برداشته شده است.این تحقیق درمحدوده جغرافیایی شهرستان قزوین انجام گرفته که دارای جاذبه های طبیعی،تاریخی،مذهبی وفرهنگی بیشماری می باشدبرخی ازاین آثارمانندامامزاده حسین(ع)وقلعه های تاریخی الموت ولمبسرازجایگاه ویژه ای درگردشگری برخوردارند.وبه علت تعددآثارتاریخی قزوین جزءده شهرتاریخی ایران به شمارمی آید.دراین تحقیق سعی شده است نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین موردمطالعه وبررسی قرارگیردوهمچنین با معرفی صنایع دستی وتاکیدآن به رونق وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین کمک شودتاازرکودآن درفصول کم رونق سال جلوگیری شود.
این پایان نامه در5فصل تدوین شده است که:
فصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسئله،اهمیت وضرورت تحقیق،سوال هاوفرضیه های تحقیق،محدوده موردمطالعه،محدودیتها وموانع تحقیق،تعاریف مفاهیم وواژه هامی باشد.
فصل دوم تحقیق( مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق) شامل تعاریفی ازصنایع دستی،اهمیت وجایگاه صنایع دستی درگردشگری،خصوصیات وویژگی های صنایع دستی وتاریخچه آن وپیشینه تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.
فصل سوم تحقیق(روش اجرای تحقیق/مواد وروشها)به بررسی روش تحقیق ومراحل آن، محدوده جغرافیایی تحقیق ، وویژگی های طبیعی وانسانی شهرستان قزوین می پردازد.
درفصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها ویافته های تحقیق) پرسشنامه های تکمیل شده ازسوی گردشگران ومسولین مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است وجداول ونمودارهای مربوط به آن ترسیم شده است.
درفصل پنجم تحقیق بحث ،نتیجه گیری وپیشنهادهای لازم درارتباط باموضوع تحقیق آورده شده است.
1-1- بیان مسئله
صنایع‌دستی با ویژگیهایی چون کاربر بودن و ارزش افزوده بسیار بالا، تأمین مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی، نیاز به سرمایه اندک، برخورداری از ابزار کار ساده و بازار ساده فروش محصولات، سبب افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، توسعه صادرات، کسب درآمد ارزی، تأمین تعادل اجتماعی، تأمین اشتغال و تعادل بخشی بازار کار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، ایجاد درآمد مکمل برای خانوار، توسعه توریسم و مبادلات فرهنگی و افزایش سطح مشارکت اقتصادی زنان می‌گردد.( علیپور، مجنون، 1391 ،1).
ایران یکی از کشورهای تولید کننده صنایع دستی در جهان است وتولید انواع صنایع دستی توانسته است تا ایران بعنوان یکی از کشورهای مهم ومعروف در این زمینه باشد.این صنایع که آمیخته با فرهنگ وهنرملت وقدمت تاریخی آن می باشد یکی ازجاذبه های مهم برای جلب توجه جهانیان به کشورمان می باشد.
توجه خاصی که در دودهه اخیر به صنایع دستی وتاثیرآن به عنوان موضوع اشتغال ودرآمدخانواده داده شده است،می تواند جایگاه مهم آن را در گردشگری وجذب گردشگر نشان دهد.(سایت صنایع دستی استان قزوین). گردشگری از دیدگاه فرهنگی دارای پیشینه طولانی است ولی از چشم انداز اقتصادی پدیده ای نسبتا جدید در مبادلات بین المللی است.این پدیده از چنان سرعت وکیفیتی برخوردار است که در مدتی بسیار کوتاه توانسته بخش بزرگی از مبادلات جهانی را به خود اختصاص دهد.
ازسوی دیگر،پژوهش ها نشان داده است رابطه مستقیمی بین تعداد گردشگران ودرآمد حاصل ازآن درکشورهای عمده تولید کننده صنایع دستی وجود دارد.صنایع دستی بیانگر صنعت وهنر نیاکان،وبیانگر هنروذوق مردم هر کشوراست و می توان آن راجلوه گاه آفرینش هنری مردم یک مرزوبوم وذوق وسلیقه معاصران دانست.
در پهنه بندی جغرافیایی،صنایع دستی ایران به پنج ناحیه تقسیم شده که ناحیه شمالغرب وغرب مشتمل برچندین استان می باشد،استان قزوین هم با قرارگرفتن دراین ناحیه با برخوداری ازصنایع دستی گوناگون نظیر،گلیم بافی،نازک کاری روی چوب،چاروق دوزی ساخت محصولات مسی،منبت کاری،چاقوسازی،سوزن دوزی،گبه بافی،دستبافی،خراطی ازفرصت های خوبی برای فعال سازی صنایع دستی وتوسعه گردشگری برخورداراست.
شهرستان قزوین به واسطه دارا بودن جاذبه های متنوع طبیعی وانسانی وتاریخی-فرهنگی واز همه مهمتر جاذبه های زیارتی متعدد(شاهزاده حسین)در این منطقه با دارا بودن محصولات کشاورزی متنوع،تولیدات صنایع دستی گوناگون همه ساله پذیرای گردشگران زیادی می باشد.
ازهنرهای سنتی وصنایع دستی این سرزمین می توان درابتدا به نقاشی وتذهیب،نقاشی پشت شیشه،نم نم دوزی،گلابتون دوزی،پن بافی(کارت بافی)،فرش بافی،گلیم بافی،جاجیم بافی،گیوه دوزی،آینه کاری،قفل سازی،منبت کاری اشاره نمود.همچنین درموسیقی،این شهرنوابغی همچون ابوالحسن اقبال آذر،عارف قزوینی،قمرالملوک وزیری را به دیار ایران زمین هدیه کرده است.
امروزه برخی ازصنایع دستی مانند قالی بافی،گلیم بافی،نمد مالی،موج بافی،ساز سازی و…چرخه اصلی اقتصاد بسیاری ازخانواده های شهری وبه خصوص روستایی شهرستان قزوین را تشکیل می دهند.ودرصورت حمایت ارگان های ذیربط بسیاری دیگر از صنایع دستی این شهرستان چون سفالگری،معرق کاری،منبت کاری و…نیز می تواند رونق بسیارپیدا کرده ونقش مهمی را دراقتصاد خانواده های قزوینی ایفا نماید.(سایت صنایع دستی استان قزوین).
از اهداف مهم این تحقیق در ناحیه مورد مطالعه این است که ضمن بررسی تاثیرات مثبت این صنعت در جذب گردشگر،نقاط ضعف وقوت این صنعت مورد بررسی وشناخت دقیق قرارگیرد تا درآینده بتوان با رویکردی جدید نسبت به صنایع دستی شاهد توسعه وتحولات بیشتر در گردشگری در شهرستان قزوین باشیم.
بنابراین با توجه به گستره صنایع دستی درشهرستان قزوین ونیزپتانسیل های گردشگری این شهرستان،پژوهش حاضردرصددآن است که به بررسی نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری بپردازدوبه سوال اصلی زیرپاسخ دهدکه:
صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین تاچه حد نقش دارد؟
1-2- اهمیت وضرورت تحقیق
بدون شک یکی از دلایل مهم در توجیه جنبه های مثبت صنایع دستی نقش آن در مبارزه با بیکاری وجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است.امروزه به تجربه ثابت شده است که ایجاد امکانات رفاهی نظیر آب،برق،گاز،تلفن،جاده وسایر تسهیلات اموزشی وبهداشتی به تنهایی نمی توانند انگیزه های کافی در ماندن انسانها دردیار خود باشند،بلکه عامل مهم واساسی برای عدم مهاجرت آنها به سایرنقاط،ایجاداشتغال ودرآمد کافی دربخش صنایع دستی می باشد.صنایع دستی با توجه به قابلیت ها وخصوصیات ویژه خود از جمله عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد،سهولت وسرعت آموزش وفراگیری آن،عدم نیاز به فناوری پیچیده،وامکان ایجاد واستقرارآن در همه مناطق یک استان می تواند چنین نقش مهمی را به خوبی ایفا کند.چنانچه در حال حاضر نیزدرتعداد زیادی ازروستاها وشهرها همه اعضای یک خانواده با پرداختن به این حرفه وتولید محصولاتی نظیرقالی ,گلیم,انواع زیراندازها,پارچه های دستباف وغیره به درآمد قابل توجهی دست یافته اند وهمین امر عامل مهمی در جلوگیری از مهاجرت آنها به سایر نقاط کشور شده است.
علاوه برآن دربرخی مناطق به علت عدم یا ضعیف بودن امکانات کشاورزی،صنعتی،اشتغال در صنایع دستی وخانگی می تواند مهمترین منبع کارواشتغال تلقی شود.آنچه که می تواند ضرورت تحقیق وزمینه صنایع دستی رامهم سازد میزان تاثیرگذاری این صنعت در جذب گردشگران به شهرستان قزوین می باشد.شهرستان قزوین به عنوان شهرستانی تاریخی،فرهنگی،طبیعی،سیاسی،ارتباطی،صنعتی ازقابلیت هاوجاذبه های سنتی،فرهنگی وطبیعی زیادی برخورداراست که خوب معرفی نشده است.بسیاری از صنایع دستی وهنرهای سنتی آن منسوخ شده است.یکی از علل منسوخ شدن برخی ازرشته های صنایع دستی وهنرهای سنتی،کاربردی نبودن آنها در زندگی روزمره مردم است که باید در این زمینه یک اقدام علمی وکارشناسی جامع انجام شود تا نسبت به معرفی وشناساندن انواع صنایع دستی وسنتی موجود درشهرستان قزوین اقدام شود که این عامل به نوبه خود می تواند باعث جذب گردشگر بیشتری به این شهرستان شود وهرگردشگر با حضورخود می تواند توسعه ورونق را به همراه داشته باشد.
صنایع دستی به عنوان بخشی ازمیراث کهن وفرهنگی,ضمن آنکه نقش مهمی درمعرفی تمدن وپیشینه تاریخی دارد در توسعه صادرات غیر نفتی هم تاثیرگذاراست،پس باید با حمایت ازآن ضمن رشد وتوسعه کشور،زمینه اشتغال جوانان را هم فراهم کرد.اگربتوانیم با کارهای پژوهشی وتحقیقاتی وانجام امور زیربنایی وبرگزاری نمایشگاههای صنایع دستی به معرفی بیشتر این صنعت بپردازیم به همان اندازه در جذب گردشگرموفق خواهیم بود.
استان قزوین در چند سال اخیربا برپایی نمایشگاههای صنایع دستی بویژه در ایام نوروزسعی در معرفی صنایع دستی شهرستانهای مختلف نموده است ودر نوروزسال 1393 نهمین نمایشگاه صنایع دستی در این استان برگزار شد که مورد استقبال گردشگران زیادی از داخل وخارج از استان قرارگرفت.
1-3- اهداف تحقیق:
1-3-1- هدف اصلی
– تحلیل نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین.
1-3-2- اهداف فرعی
– تعیین انواع صنایع دستی موجود درشهرستان قزوین.
– تعیین عوامل تاثیرگذاربر صنایع دستی شهرستان قزوین.
– تعیین نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین.
– نقش بازاریابی وتبلیغات درمعرفی صنایع دستی وجاذبه های گردشگری شهرستان قزوین.
– ارائه راهکارهایی به منظور حمایت وتوسعه فعالیت های صنایع دستی در راستای جذب بیشتر گردشگران به شهرستان قزوین.
1-4- سوال های تحقیق
با توجه به اهداف قطعی شده،مهم ترین سوال های این پژوهش به شرح زیراست.
1- صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین تا چه حد نقش دارد؟
2-بین تنوع صنایع دستی وعرضه مناسب آن وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین تاچه حد رابطه وجود دارد؟
1-5- فرضیه های تحقیق
با توجه به پرسش های تحقیق دو فرضیه برای این پژوهش طرح شده است که به شرح زیر می باشد.
1- صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین نقش دارد.
2- تنوع صنایع دستی وعرضه مناسب آن موجب افزایش تعداد گردشگران وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین خواهد شد.
1-6- محدوده مورد مطالعه
محدوده جغرافیایی این تحقیق شهرستان قزوین می باشد .شهرستان قزوین بین مدار35درجه و50 دقیقه تا36درجه و50 دقیقه عرض شمالی ازخط استوا و48 درجه و55 دقیقه تا 51 درجه و55 دقیقه طول شرقی ازنصف النهارگرینویچ قراردارد.این شهرستان ازشمال به استانهای گیلان ومازندران،وازجنوب به شهرستانهای بویین زهرا وتاکستان،ازشرق به شهرستان آبیک وازغرب به استان زنجان محدود می شود.مساحت شهرستان قزوین 5570 کیلومترمربع می باشد.تراکم جمعیت درشهرستان قزوین101.8 نفردرهرکیلومترمربع است.ارتفاع ازسطح دریا درشهرستان قزوین1278 مترمی باشد..
شکل1-1-نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان قزوین
1-7- محدودیت ها وموانع تحقیق:
در طول مدت انجام تحقیق،علیرغم همکاری ادارات واشخاص مسئول به ویژه اداره کل صنایع دستی ،گردشگری ومیراث فرهنگی استان قزوین تحقیق با یکسری محدودیت ها وموانع مواجه بوده است:
– عدم وجود مستندات لازم جهت بررسی سیر تحولات صنایع دستی در شهرستان قزوین.
-عدم وجودپژوهشهاومطالعات مشابه وجامع قابل توجه دراین زمینه درشهرستان قزوین
-فقدان آمار دقیق در یک دوره مشخص به منظور مقایسه وبررسی روند رشد .
1-8- تعاریف،مفاهیم ،واژه ها
– صنایع دستی:
ازنظرلغوی،صنایع دستی دارای مفهوم واحد وثابتی نیست تاکنون تعریفی که مورد پذیرش همه کارشناسان وسازمان های مسول درکشورهای مختلف باشد وضع نشده است.معمولا افکارعمومی جهان صنایع دستی را مترادف با صنایع کوچک ویا حداقل شاخه وشعبه ای ازآن می دانند ، کارشناسان نیزهنوز مرز مشخصی را میان صنایع دستی وصنایع روستایی قائل نشده اند به طوری که غالبا این اصطلاحات را به جای یکدیگربه کارمی برند.(قاسمی9،1391 )
برخی تعاریف ارائه شده درمورد صنایع دستی به این شرح است:
صنایع دستی: به مجموعه یی ازهنر-صنعت ها اطلاق می شود که به طورعمده با استفاده ازمواد اولیه ی بومی وانجام قسمتی ازمراحل اساسی تولید به کمک دست وابزاردستی ساخته می شود که در هر واحد آن ذوق هنری وخلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته وهمین عامل وجه تمایزاصلی این گونه محصولات ازمصنوعات مشابه ماشینی وکارخانه ای است.(یاوری ونورماه ، 1386 ،13).
صنایع دستی:به آن رشته ازصنایع اطلاق می شود که تمام یا قسمتی ازمراحل ساخت فراورده های آن با دست انجام گرفته ودرچهارچوب فرهنگ وبینش های فلسفی،ذوق وهنر انسان های هرمنطقه با توجه به میراث های قومی آنان ساخته وپرداخته می شود.(یاوری،1389، 13).
هنرهای سنتی:بامنشا گرفتن ازمبدا واحد،محمل سیروسلوک فردی است که ازطریق دریافت شهودی برمبنای آداب معنوی وبه شیوه ی استاد شاگردی انتقال می یابد وصورتی ازتجلیات گوناگون زیبایی حقیقی را متناسب باشرایط زمانی ومکانی دراثرهنری متعین می سازد.(یاوری، 1389 ،14).
هنرهای صناعی (صنایع دستی):بخشی از هنرهای سنتی است که با بهره گیری ازفنون ومهارت های متناسب وبا قابلیت تکثیر غیرماشینی در متن زندگی فردی وجمعی عرضه می شود.(یاوری1389، 14).
توسعه:
توسعه از لحاظ لغوی، دارای معانی مشابهی همچون تغییر اجتماعی، رشد اجتماعی، تکامل اجتماعی، مدرنیزه شدن و پیشرفت می باشد. به طور کلی می توان گفت توسعه عبارت است از تحولی مثبت در مجموعه ساختار مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی یک جامعه. هدف از توسعه به طور کلی تجدید سازمان کل نظام اقتصادی و اجتماعی است، به نحوی که در این فرایند، علاوه بر بهبود سطح زندگی، دگرگونی های اساسی در نهادها و زیربناهای اجتماعی و مدیریت و نهایتا در رفتارهای گوناگون انسان پدیدار می گردد.(واقف،1390،1).
-گردشگری : کارهایی که فرددرمسافرت ودرمکانی خارج ازمحیط عادی خود انجام می دهدبه شرطی که بیش از یک
سال طول نکشد و هدف ازآن کسب درآمد و تجارت نباشد.(اردستانی،1387، 129)
– توسعه گردشگری : توسعه گردشگری نیاز به زیرساخت دارد و عمدتا در قالب تاسیسات اقامت،خدمات،حمل و نقل و امکانات عمومی تعریف می شود.( ضیایی،1388،89).
2-1-تعریف صنایع دستی (تعاریف متفاوت برای صنایع دستی)
از مجموعه ی تعاریفی که برای صنایع دستی گفته شده است،به نظر می رسد تعریف زیرکه توسط گروهی ازکارشناسان سازمان صنایع دستی ارائه شده ،دقیق تروجامع تر باشد،چرا که با وضعیت فعلی هنر-صنعت ارزنده انطباق بیشتری دارد:
صنایع دستی: به مجموعه یی از هنر-صنعت ها اطلاق می شود که به طورعمده با استفاده ازمواد اولیه ی بومی وانجام قسمتی ازمراحل اساسی تولید به کمک دست وابزاردستی ساخته می شود که درهرواحد آن ذوق هنری وخلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته وهمین عامل وجه تمایزاصلی این گونه محصولات ازمصنوعات مشابه ماشینی وکارخانه ای است.(نورماه ویاوری،1386، 13)
صنایع دستی: عبارت است ازمجموعه ای ازصنایع هنری وسنتی شامل بافته های داری،آثارچرمی وکاغذی،سفال وسرامیک،هنرهای چوبی وحصیری،رودوزیهای سنتی،هنرهای فلزی وسنگی است که با محدودیت هنروذوق وزیباشناختی ایرانی وبهره گیری از مواداولیه قابل دسترس وبومی به کمک دست وابزارمورد نیاز وبا کاربری وزندگی فردی وجمعی تولید شده وریشه درتاریخ کهن ایران زمین دارد.( عمادی ازوجی،5،1387).

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید