پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1233)

فصل پنجم5-1- مقدمه5-2- مشخصات داستانهای موردبررس5-3-خلاصه ای از داستانها 5-3-1شازده احتجاب5-3-2چراغها را من خاموش می کنم5-3-3نام ها و سایه ها 5-3-4-رمان سووشون:گفتارزنان و مردان در ادبیات داستانی -4-1-دشواژه یا تابوهای زبانی داستان شازده احتجاب5-4-3-سوو شون-چراغها Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1240)

رکن رابع از دیدگاه شیخ احمد احسائی:50 رکن رابع از دیدگاه سید کاظم رشتی:52 رکن رابع از دیدگاه حاج محمد کریم خان کرمانی:54 رکن رابع از دیدگاه حاج محمد خان کرمانی:60 رکن رابع در دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3180)

قسمت دوم : تحلیل داده ها75فصل چهارم: بحث بحث………………………………………………………………………………………………………………………………81فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاداتنتیجه گیری و پیشنهادات 87منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….88Abstract98فهرست جداولجدولعنوانصفحه1-2 مواد مورد استفاده در تحقیق582-2دستگاههای مورد استفاده در تحقیق591-3شاخص های میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (3136)

3-4-4- شبیه سازی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان……………………………………………….443-5- جبران ساز یکپارچه کیفیت توان چند مبدله…………………………………………………………463-5-1- استراتژی کنترل…………………………………………………………………………………………..473-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….48فصل چهارم: ارتقاء کیفیت توان در شبکه های تجدید ساختار یافته با استفاده از جبران ساز یکپارچه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3142)

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….423-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42فصل چهارم : نتایج و بحث 4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43 4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46 4-3 بررسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3138)

1-9-2 نقشه‏ی ژنوم بیماری‏ها261-9-3 تعیین هویت افراد استفاده کننده از سرنگ مشترک261-9-4 تشخیص کلون‏های موفق261-9-5 بررسی و نظارت روی پیوند عضو261-9-6 تشخیص کایمرهای ژنتیکی261-9-7 مشخص نمودن خطوط سلولی271-9-8 تشخیص تومورهای سرطانی271-10 روش‏های کلی شناسایی هویت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3139)

3-19-1-آبسیزیک اسید1520-1-سایر تنظیم کننده های رشد 1521-1-کند کننده‌های رشد1522-1-نحوه فعالیت کند کننده های رشد1623-1-سایر ترکیبات افزایش‌دهنده طول عمر1624-1-کیفیت آب1625-1-رو ش های مختلف تیمار پس از برداشت گل های بریده 161-25-1-مقاوم کردن یا سازگار کردن 162-25-1-اشباع‌کردن173-25-1-آغشته Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3140)

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….423-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42فصل چهارم : نتایج و بحث 4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43 4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46 4-3 بررسی Read more…

By 92, ago